جاده ابریشم - یک سرمایه گذاری

غیرمتمرکز

اقتصادی استراتژی,هوشمند است

+ 70$ + 1450$ + 255$ + 715$
کل سرمایه گذاری انجام شده :
 • 000
 • 000
 • 000
 • ترون
 • Denim Jeans

 • طرح آهن
 • ---------------------------------------
 • 15 روزه

 • بازدهی روزانه 8 %

 • بازدهی کل 120 %

 • حداقل سرمایه گذاری صد ترون


 • Denim Jeans

 • طرح نقره
 • ---------------------------------------
 • 20 روزه

 • بازدهی روزانه 6.5%

 • بازدهی کل 130%

 • حداقل سرمایه گذاری صد ترون


 • Denim Jeans

 • طرح طلا
 • ---------------------------------------
 • 25 روزه

 • بازدهی روزانه 5.6%

 • بازدهی کل 140%

 • حداقل سرمایه گذاری صد ترون


 • Denim Jeans

 • طرح یاقوت
 • ---------------------------------------
 • 30 روزه

 • بازدهی روزانه 5%

 • بازدهی کل 150%

 • حداقل سرمایه گذاری صد ترون


 • Denim Jeans

 • طرح زمرد
 • ---------------------------------------
 • 35 روزه

 • بازدهی روزانه 4.5%

 • بازدهی کل 160%

 • حداقل سرمایه گذاری صد ترون


 • Denim Jeans

 • طرح الماس
 • ---------------------------------------
 • 40 روزه

 • بازدهی روزانه 4.25%

 • بازدهی کل 170%

 • حداقل سرمایه گذاری صد ترون


کل سرمایه گذاری من 0 ترون
دریافتی کل از ارجاع 0 ترون
قابل برداشت 0 ترون
کل برداشتی 0 ترون
موجودی 0 ترون
سطح یک رفرال 4% 0
سطح دو رفرال 3% 0
سطح سه رفرال 2% 0
سطح چهار رفرال 1% 0
سطح پنج رفرال 1% 0
ارجاع دهنده شما

Your invested